VOORWOORD

Het zwembad in Zweeloo verkeerd in zwaar financieel weer. De subsidiekraan wordt langzaam maar zeker dichtgedraaid, terwijl de onkosten in de afgelopen jaren zeker niet zijn gedaald.

Deze verandering in de financiële situatie vergt een andere aanpak in de besturing van het zwembad. We gaan in 2014 daarom verder met een kleiner bestuur (van 7 naar 5 bestuursleden) dat ondersteund wordt door meer dan honderd vrijwilligers: de Groenploeg, de Schoonmaakploeg, de Kassaploeg en de werkgroepen in het Promotieteam. Zonder deze vrijwilligers zijn wij nergens!

Met trots presenteren wij u hierbij de Missie en Visie van stichting Zwembad Zweeloo. Met dit document geven wij aan Wat wij als Zwembad Zweeloo willen uitdragen, Waar wij over 3 jaar willen staan en Hoe wij daar denken te komen.

Hiermee bepalen wij voor de komende jaren de koers die Zwembad Zweeloo wil gaan varen. We gaan daarbij uit van onze eigen kracht als organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat we dankzij de onvoorwaardelijke en tomeloze inzet van al onze vrijwilligers, het energieke en inspirerende promotieteam en de steun van onze gemeenschap (waaronder onze donateurs) onze doelen zullen realiseren.

Wij zijn trots op ons zwembad en wij zijn trots op al onze vrijwilligers! Het zwembad in Zweeloo moet en zal blijven bestaan… ook na 80 jaar zijn wij nog steeds springlevend!

Zweeloo, februari 2014

Bestuur Stichting Zwembad Zweeloo

Download Missie en Visie Zwembad Zweeloo


MISSIE

Met onderstaande missie geven wij aan wat wij als bestuur, badpersoneel en vrijwilligers willen uitdragen en wat onze identiteit en waarden zijn.

Zwembad Zweeloo is een gezellige, gemoedelijke en sfeervolle ontmoetingsplek.
Door de bezoekers sportief te laten ontspannen dragen we bij aan de gezondheid van jong en oud.

VISIE

Met onderstaande visie geven wij een algemene voorstelling van de toekomst van Zwembad Zweeloo. Waar willen wij als bestuur, badpersoneel en vrijwilligers eind 2016 staan.

Zwembad Zweeloo onderscheidt zich als regionaal zwembad op basis van de volgende PLUS punten.

P -> professioneel
L -> levensvatbaar
U -> uniek
S -> sfeervol

Professioneel

• Bestuur is zich bewust van het maatschappelijk belang voor de regio
• Onberispelijk voorbeeldgedrag van het badpersoneel
• Onze accommodatie is veilig en schoon
• Voor het zwembad geldende regels worden strikt nageleefd
• Frequente promotie en presentatie “naar buiten” via pers en internet

Levensvatbaar

• Het zwembad is financieel onafhankelijk
• Kosten worden bespaard, daar waar dat kan
• Er wordt maximaal gezocht naar nieuwe inkomstenbronnen
• We kiezen voor duurzame en energiezuinige methoden om onze accommodatie te laten draaien, maar niet tegen elke prijs
• Door maximale inzet van vrijwilligers
• We zijn vooruitstrevend, maar wel stap voor stap

Uniek

• We zijn al meer dan 80 jaar springlevend
• We hebben een bruisend en inspirerend promotieteam
• Centrale ligging in het hart van de gemeenschap
• Het zwembad is veilig bereikbaar
• Naast het ABC diploma ook volop mogelijkheden tot specifieke zwemlessen

Sfeervol

• Het zwembad is dé ontmoetingsplek voor zomeractiviteiten in de regio
• Het zwembad straalt warmte en gezelligheid uit
• Er is vermaak voor jong en oud
• Laagdrempelig voor alle klanten
• Hoge mate van sociale controle

SPEERPUNTEN 2014-2016

Met het formuleren van de onderstaande vier speerpunten geven wij voor de komende 3 jaar ‘handen en voeten’ aan onze weg naar het realiseren van onze visie. Daarbij is het uitgangspunt dat wij op elk van deze speerpunten, ook in 2014 al zichtbare resultaten halen.

Zoals ook al in het voorwoord aangegeven kunnen wij deze speerpunten niet realiseren zonder de onvoorwaardelijke en tomeloze inzet van al onze vrijwilligers.

1. Kosten besparen daar waar het kan!
Ruim 40% van onze jaarlijkse exploitatiekosten gaan op aan gas, water, elektriciteit en chemicaliën. We willen als Zwembad Zweeloo investeren in energiezuinige, duurzame methoden waardoor het energie- en chemicaliënverbruik substantieel wordt verlaagd. Naast een forse kostenbesparing leveren wij hiermee ook een maatschappelijke bijdrage aan een duurzaam, gezond en milieuvriendelijk leefklimaat.

Vanuit het promotieteam is speciaal een werkgroep Energie geformeerd. Een combinatie van financiële en technische experts, die samen de mogelijkheden onderzoeken en het bestuur adviseren bij het investeren in energiezuinige, duurzame methoden en technieken.

2. Zoeken naar nieuwe inkomsten bronnen
Naast het verlagen van kosten gaan we ook actief op zoek naar nieuwe (structurele) bronnen van inkomsten. Hierbij zal aan de ene kant actief gezocht worden naar sponsoren voor de diverse activiteiten en projecten. Aan de andere kant zullen de mogelijkheden van de beschikbare ‘subsidiepotjes’ waar mogelijk worden ingezet. Daarbij denken wij voornamelijk aan subsidies in het kader van energiebesparing, duurzaamheid en het bevorderen van de leefbaarheid in kleine kernen.

Een sprekend voorbeeld bij dit speerpunt is de werkgroep Leef!, als onderdeel van het promotieteam. Dankzij het succes van de fair Leef! heeft het zwembad er sinds vorig jaar een zeer belangrijke bron van inkomsten bij.
Daarnaast wordt voor dit speerpunt vanuit het promotieteam speciaal een werkgroep Sponsoring opgestart om onze uitgangspunten rondom sponsoring op te stellen. Daarnaast zal deze werkgroep de mogelijkheden voor het aanwenden van subsidies maximaal onderzoeken.

3. Verbeteren van de uitstraling van het zwembad
We willen als zwembad dé ontmoetingsplek worden voor zomeractiviteiten in Zweeloo en omstreken. Om dit te realiseren wordt actief gewerkt aan een uitdagend en uitgebreid aanbod van activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast willen we ook de faciliteiten in en rondom het zwembad verbeteren zodat de kwaliteit van ons aanbod stijgt en het zwembad bovendien meer warmte en gezelligheid uitstraalt. De komende 3 jaar zullen o.a. de volgende projecten worden opgepakt: de make-over van het peuterbad, de renovatie van het terras en het uitbreiden van de vaste speelmogelijkheden op de grote zonneweide.

Om dit punt te bereiken is vanuit het promotieteam de werkgroep Activiteiten actief. In samenwerking met het badpersoneel zorgt deze werkgroep voor een aantrekkelijk aanbod van activiteiten in en rondom het zwembad voor alle leeftijden.
Daarnaast wordt deze werkgroep gebruikt als denktank en klankbord van het bestuur bij de ontwikkeling van de nieuwe projecten ter verbetering van de uitstraling van het zwembad.

4. Verbeteren communicatie
We willen alle activiteiten, die worden ontplooid ten behoeve van het voortbestaan van ons zwembad en het realiseren van onze visie, meer voor het voetlicht brengen. We willen dit realiseren door een sterke promotie en presentatie aan onze omgeving via de pers, onze website en social media.

Vanuit het promotieteam is de werkgroep Communicatie geformeerd. Deze werkgroep is proactief gericht op de promotie van het zwembad via pers, website en social media.

TOT SLOT

Wij hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van de plannen die wij als bestuur, badpersoneel en vrijwilligers hebben om onze missie en visie te realiseren en dat u, net als ons, enthousiast bent geworden over onze geplande aanpak.

Wellicht wilt u zelf graag een bijdrage leveren aan bovengenoemde plannen, heeft u nog adviezen en tips of misschien wilt u ‘gewoon’ donateur worden. In dat geval kunt u contact opnemen met het bestuur van stichting Zwembad Zweeloo door een mail te sturen naar info@zwembadzweeloo.nl

Wilt u de ontwikkelingen van het zwembad op de voet volgen? Dat kan via onze website www.zwembadzweeloo.nl